SEO checklist

SEO.com.vn – Thường các bạn mới học làm SEO thường khá bối rối với việc đảm bảo mình đã làm đủ đầu việc để keyword lên top chưa thì bài viết này sẽ đưa ra nhiều checklist SEO có cả trả phí và miễn phí để các bạn tham khảo.

1, SEO checklist là gì ?

Cách đây 10 năm khi nói về SEO thì thật sự người làm SEO hay công ty cung cấp dịch vụ SEO chỉ cần 1 người là cân tất cả theo đúng lịch trình sau

 • Sáng viết content
 • Chiều đi social và link
 • Tối ngồi audit và tối ưu lại

Vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại. Nên mọi người hay nghĩ rằng làm SEO đơn giản lắm. Những thực tế bây giờ các bạn xem công việc SEO đã chuyên môn hóa và phân cấp chi tiết như nào

 • Phần mềm SEO mua hết 99 đô 1 tháng chỉ check keyword
 • Viết bài chuẩn SEO
 • Thiết kế landingpage, trang đích
 • Tối ưu onpage
 • Xây dựng liên kết
 • Phần mềm đo ranking từ khóa
 • Tiền media-buying như bài quảng cáo, TVC…tăng brandmention…

Nói chung là cực kỳ nhiều khâu và cần bộ phân chuyên biệt để làm

2, Các loại SEO checklist phổ biến

 

 • Checklist quy trình triển khai SEO
 • Checklist content chuẩn SEO
 • Checklist đánh giá hiệu quả SEO
 • Checklist cho SEO manager
 • Checklist cho xây dựng liên kết và link

3, Mẫu SEO checklist miễn phí

 

Để đảm bảo tính tác quyền. Chúng tôi để nguyên bản gốc.

SEO – The Foundation
Install Google Tag Manager on your WordPress Website
Install Google Tag Manager to a Shopify Store
Check & Set Up Google Analytics using a WordPress Plug In
Check & Set Up Google Analytics to your Shopify Store
Check & Set Up Google Analytics with Google Tag Manager
Setting up Google Search Console (GSC)
Setting up Bing Webmaster Tools
How to Connect and add Google Search Console data to Google Analytics
Install Yoast SEO plug-in on your WordPress website
Setting up Uptime Monitoring (and minimize downtime)
Improve TrustRank adding Trust Pages: About us, Contact, Privacy Policy and TOS
Improve TrustRank with Public WHOIS and Domain Registration Length
How to configure HTTPS and get a Free SSL for your AWS website using Cloudflare
How to configure HTTPS and get a Free SSL for your GCP website using Cloudflare
Set Up Keyword Rank Tracking
Set Up Backlinks Monitoring
SEO – User Experience
Configure Permalinks / SEO Friendly URLs
Check if your Website is Mobile Friendly
Check your website loading time
Keep URLs Short
Check and Optimize Your 404 Page
Make it easy to share your content
Claim your Brand on Multiple Social Networks
Record User Sessions & Heatmaps to understand your users experience
SEO – Performance
Use a Top-Performing Web Host
Check The Server is Located Close to Your Service Area
Use a CDN
Check for Gzip Compression
Check for HTTP/2
Use a Caching Solution
Minify JS/CSS Files
Resize Large Images at Upload
Compress and Optimize images
Lazy Load Images & Iframes (YouTube embeds, etc)
Always an up to date Technology (WordPress Plugin/Theme/Software)
Optimize Database
SEO – Technical SEO
Check for HTTPS
Check for one single WWW version
Fix mixed content
Create an XML Sitemap Manually & Add it to Google Search Console (GSC)
Create an XML Sitemap with WordPress / Yoast & Add it to Google Search Console (GSC)
Create a robots.txt File
Consolidate duplicate URLs with Canonical tag
Check and Fix Broken Links
Check and Fix Redirect Chains
Fix Missing and Duplicate Meta Titles and Descriptions
Use Redirects Properly
Check for Index Coverage Issues
Check for Manual Penalties
Keep Pages at Maximum 3 Clicks from Reach
Use “noindex” and “nofollow” Tags Properly
Disable Irrelevant Pages from Being Indexed (noindex)
SEO – Content
Have a Solid SEO Content Strategy
Do Keyword Research
Create Long-Form Content
Create 10x Content
Identify & Fix Content Cannibalization
Identify and Fix Duplicate Content
Create Content Hubs
“Feed” the Hubs with Supporting Content
Update Content on a Regular Basis
Add Content to Your Categories
Build Up E-A-T
How to outsource & scale content writing
SEO – On-Page SEO
Write for People, not for Search Engines
Check the Target Keyword Matches User Intent
Have the target keyword in URL, Title and Heading
Use Focus Keyword in 1st Paragraph
Use a Single H1 on Each Page
Set an Enticing, yet SEO-Oriented Meta Title
Write a Compelling Meta Description
Use Subheadings for Content Hierarchy
Format and Style the Content Properly
Internal Linking – Link to Relevant Inner Pages
Link out to relevant, authoritative websites
Never Link to a Page/Website with the Same Anchor the Current Page is Targeting
Name Your Images Properly
Set Images Alt Text
Check for Social Markup
Check Dwell Time and Optimize It
Strike for the Featured Snippet
Don’t Over-Optimize
SEO – Off-Page SEO
Have a Solid Link Building Strategy
Implement the “Competitive Analysis” framework to find SEO Opportunities
Build Foundational Links
Interlink Social Networks
Start a Guest-Blogging Campaign for Link Building on Niche-Related Blogs
Start a Resources Page Link-Building Campaign
Ask Partners you’ve Worked with for a Link
Turn Brand Mentions into Links
Use Social Signals to Boost your Page Rankings
Schedule Social Posting
Blog Commenting Link Building
SEO – Local SEO
Claim your Google My Business Listing
Claim Your Yelp Listing
Claim your Bing Places for Business Listing
Optimize Listings
Get on General Relevant Directories
Get on Niche-specific Directories
Reach Out for Reviews
Reply to Reviews
Publish Google Posts
Check for Site-wide NAP Details
Have Consistent NAP Details Across the Site
Have Consistent NAP Details on Listings & Social Networks
Have a Content Strategy Targeting Local Topics
Claim Brand Mentions from Local Sites
Add Local Business Markup to your Homepage
Geotag your pictures
Bonus – Setup your first WordPress website
Install a WordPress Blog on Amazon Web Service (AWS) with 12 Free Months
Install a WordPress Blog on Google Cloud Platform (GCP) with $300 Free Credits
How to Pick and Install a Theme for your WordPress Website
Buy your own domain on GoDaddy
How to assign your domain to your AWS using Cloudflare
How to assign your domain to your Google Cloud Platform using Cloudflare
How to assign your domain to your AWS using GoDaddy
How to assign your domain to your Google Cloud Platform using GoDaddy
Get G-Suite (Gmail, Docs, Drive, Calendar, Meet and more) for your domain
Create your first G-Suite user & alias and check your email using Gmail
Setup a Catch-All Email for your domain
Backup and restore a WordPress website
Duẩn Tinh Hoa
Duẩn Tinh Hoa

SEO.com.vn được xây dựng với định hướng trở thành nền tảng SEO số 1 dành cho các bạn làm SEO có thể trở thành chuyên gia, các CEO, chủ doanh nghiệp ứng dụng SEO tạo tăng trưởng bền vững. Các startup tiết kiệm chi phí triển khai SEO thành công. Chúng tôi luỗn nỗ lực hàng ngày để mang lại những giá trị tốt nhất cho bạn. The best or nothing. We build value, focus on impact.

Bài viết: 27